ALIVE1

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego

„świat fauny w obiektywie

1. Organizatorem konkursu jest świetlica i klasa IIb Gim. w ZSO nr 2 w Rykach. Koordynatorami konkursu jest p. Agnieszka Kurdziałek i p. A. Żaczek.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów naszej szkoły: klasy 1-6 SP i klasy 1-3 Gim.

3. Konkurs będzie trwał od 3.11.2014 do 30.03.2015r

4. Przedmiotem fotografii powinny być zwierzęta.

5. Każdy z autorów może dostarczyć max 4 fotografie o wymiarach 15x21cm. Zdjęcie należy umieścić w kopercie oraz dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, tytułem pracy, miejscem wykonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia.

6. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.

7. Istnieje możliwość przedstawienia zdjęcia wykonanego wcześniej (np. w ubiegłym roku) pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki zawarte w punktach 5 i 6.

8. Technika wykonania prac jest dowolna.

9. Prace można dostarczać od 3 listopada 2014r. do 30 marca 2015r. do p. A. Kurdziałek.

10. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastšpi w kwietniu 2015r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej na terenie naszej szkoły .

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

14. Organizatorzy konkursu zwracają się z prośbą o dostarczenie (w miarę możliwości) prac na płycie CD-celem prezentacji fotografii na stronie internetowej szkoły (nie jest to warunek uczestnictwa w konkursie).

15. Niniejszy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Życzymy powodzenia!


11 LISTOPADA

7 listopada 2014r. w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody Swięta Odzyskania Niepodległości. Apel rozpoczął się „Mazurkiem Dąbrowskiego” śpiewanym przez społeczność szkolną w obecności pocztu sztandarowego. Montaż słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie klas VIa, IIa, IIb, IIc gimnazjum. Uświetniał go chór dziewcząt z klas VIb, IId i Ia gimnazjum. Młodzi artyści recytowali piękne utwory patriotyczne K. Iłłakowiczówny, Cz. Miłosza, E. Słońskiego, L. Staffa. Przypomniano krótki rys historyczny dziejów naszej ojczyzny, chór wspaniale dodał podniosłego nastroju całej uroczystości. Pięknie brzmiała pieśń "Rozkwitały pąki białych róż" w wykonaniu młodych solistek. Występowi towarzyszyła w tle muzyka Fryderyka Chopina. Nad częścią artystyczną czuwali nauczyciele: pani Mirosława Zykubek, pani Katarzyna Rodzoś, pan Tomasz Antolak. Pan dyrektor Marek Kępka podziękował uczniom i nauczycielom odpowiedzialnym za występ, przypomniał społeczności szkolnej o wadze święta Niepodległości. Zachęcał do uczestnictwa w obchodach lokalnych w dniu 11 listopada 2014r.

W dnia 11 listopada poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w powiatowych uroczystościach upamiętniających 96 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.


ZARYS DZIEJÓW - POKAZ HISTORYCZNY


Zebrania z rodzicami - 3.11.2014 rok

Dnia 3 listopada (poniedziałek) 2014 roku - spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami

klasy I - IV szkoły podstawowej - godz.16.30

klasy V i VI szkoły podstawowej oraz klasy I, II i III gimnazjum - godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy


Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 paŸdziernika to Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Oświaty potocznie zwany Dniem Nauczyciela. W rzeczywistości jest to dzień, w którym uczniowie mogą wyrazić wdzięczność nauczycielom za ich trud wkładany w wychowanie i kształcenie młodzieży. W naszej szkole święto to obchodzono bardzo uroczyście. W sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście, emerytowani i obecni nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

Część oficjalna rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora Szkoły - Marka Kępki, który ciepłymi słowami złożył serdeczne podziękowania i życzenia zebranym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.

Następnie obejrzeliśmy występy artystyczne uczniów klas pierwszych gimnazjum i szkoły podstawowej, którzy przedstawili montaże słowno - muzyczne przygotowane pod kierunkiem swoich wychowawczyń: p. Beaty Kani, p. Aliny Rodak, p. Agnieszki Wnuk, p. Henryki Prorok i p. Justyny Filipek.

Następnie miało miejsce ślubowanie klas pierwszych. Swieżo upieczeni uczniowie powtórzyli słowa ślubowania i od tej pory stali się prawdziwymi uczniami naszej szkoły.

Dopełnieniem tego aktu było pasowanie przez pana dyrektora każdego pierwszaka symbolicznym ołówkiem.

Następnie obejrzeliśmy część atystyczną w wykonaniu uczniów klasy IIIb i VIb przygotowaną przez Marię Żaczek, Beatę Miłosz i Barbarę Polaszek poświeconą Dniu Edukacji Narodowej.

W dalszej części uroczystości pan dyrektor Marek Kępka wręczył nauczycielom nagrody z okazji Dnia Edukacji. Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oœwiaty otrzymała p. Henryka Prorok, Medal Komisji Edukacji Narodowej - p. Waldemar Głowienka i p. Ewa Niburska, medal brązowy za długoletnią służbę - p. Małgorzata Pawłowicz, nagrodę Burmistrza - p. Marek Kępka i p. Agnieszka Gąska, nagrody Dyrektora Szkoły - p. Waldemar Głowienka, p. Danuta Kępka, p. Jolanta Kępka, p. Łucja Chmielewska - Kozdrój, p. Robert Krupa, p. Agnieszka Kurdziałek, p. Hanna Majek, p. Monika Mierzwińska, p. Justyna Pielacha, p. Alina Rodak, p. Beata Tarczoń, p. Anna Żaczek

Na zakończenie uroczystoœci głos zabrała pani Monika Szarek, która w imieniu Rady Rodziców złożyła na ręce dyrektora szkoły serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


14.X.2014 - DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


WITAJ SZKOŁO

1 września na placu przed szkołą, zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystego rozpoczęcia roku dokonał dyrektor szkoły, który witając życzył wszystkim wielu sukcesów i zadowolenia. Pani Marzena Wiśniewska w imieniu Rady Rodziców życzyła uczniom udanego roku szkolnego. Po okolicznościowych przemówieniach uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, gdzie przeprowadzone zostały pierwsze godziny z wychowawcami.

Życzymy Wam, Drodzy Uczniowie, mnóstwa sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń i radosnych chwil, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły dużo cierpliwości i satysfakcji.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 - GODZINA 9.00


GRAFIK NA CAŁY ROK SZKOLNY

Przywóz na zajęcia na godz. 7.30

Odjazdy po zajęciach :

- Poniedziałek - 15.40

- Wtorek - 15.40

- środa - 15.40

- Czwartek - 14.40

- Piątek - 14.40